Algemene Voorwaarden Beauty By Nature

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ALLE aanbiedingen van Beaty By Nature.
De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.beautybynature.be.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Beauty By Nature behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Beauty By Nature erkend.

1.4 Beauty By Nature garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Beauty By Nature bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

2.4 Aan de leveringsplicht van Beauty By Nature zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beauty By Nature geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 10 werkdagen zonder opgave van reden te retouren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Beauty By Nature heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 10 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Beauty By Nature. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Beauty By Nature er zorg voor dat binnen 10 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. – Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. – Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. – Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. – Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. – De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

4.3 Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Beauty By Nature, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Beauty By Nature. Beauty By Nature houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacy beleid.

5.2 Beauty By Nature respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

6. Garantie

6.1 Beauty By Nature garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Beauty By Nature komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Beauty By Nature is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Beauty By Nature) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Beauty By Nature. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Beauty By Nature schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Beauty By Nature gegrond worden bevonden, zal Beauty By Nature naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Beauty By Nature en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Beauty By Nature) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Beauty By Nature gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Beauty By Nature voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Beauty By Nature is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Beauty By Nature in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Beauty By Nature en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Beauty By Nature zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Beauty By Nature slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Beauty By Nature gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Beauty By Nature kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Beauty By Nature en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Beauty By Nature op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Beauty By Nature behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Beauty By Nature gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Beauty By Nature is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Beauty By Nature behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Beauty By Nature gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Beauty By Nature bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Beauty By Nature is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Beauty By Nature aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Beauty By Nature zolang de afnemer de vorderingen van Beauty By Nature uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Beauty By Nature wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Beauty By Nature geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Beauty By Nature of een door Beauty By Nature aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Beauty By Nature haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Beauty By Nature zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Beauty By Nature.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Beauty By Nature en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt kennis, tenzij Beauty By Nature er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Klantenservice

Bestellen

Stap 1. Shoppingbag
Shop op de site jouw favoriete artikelen en plaats deze in je shoppingbag. Ben je klaar met winkelen? Klik dan op de shoppingbag en controleer of de maten en aantallen kloppen. Is dit allemaal correct? Klik dan op ‘Ga door naar afrekenen’.

Stap 2. Afrekenen
Bij het afrekenen kun je je persoonlijke gegevens invullen. Als je al een account hebt en bent ingelogd dan worden deze gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze gegevens wel voordat je verder gaat naar de verzendmethode.

Stap 3. Verzendmethode
Bij de verzendmethode kun je ervoor kiezen om je bestelling thuis te laten bezorgen. Ben je niet thuis dan kunt je het pakketje afhalen bij de dichtstbijzijnde Bpost locatie.

Stap 4. Betalen
Kies je betaalmethode en rond de bestelling af. Nadat de betaling is afgerond ontvang je een bevestiging in je e-mail. 
Betalen

 

Betalen

Op Beauty By Nature kun je op de volgende manieren 100% veilig afrekenen:

Creditcard
Je kunt direct betalen met VISA card of MasterCard.

eMaestro
In de meeste Europese landen is Maestro voor fysieke betalingen de standaard. Je herkent Meastro aan het rood blauwe symbool op je betaalpas.

Bancontact / Mister Cash
Met deze betaalkaarten kun je veilig en snel betalen.

 

Verzenden

We doen ons uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk bij u thuis af te leveren. Als je op werkdagen voor 12:00 uur bestelt, versturen we het de dag nadien met Bpost! In het weekend en tijdens feestdagen moet je extra geduld hebben.

De standaard verzendkosten zijn € 7,50 voor België. Als je boven de € 75,- bestelt, versturen wij het pakketje gratis naar je op!

Zodra wij jouw pakket hebben verzonden, krijg je van ons een verzendbevestiging. Even geduld dan alsjeblieft, je bestelling is onderweg! Geen verzendbevestiging gehad? Check even je spam/junkmail

Voor 12u besteld, dag nadien verzonden

Gratis verzending boven €75

 

Retourneren

Is het item toch niet helemaal wat je in gedachten had? Jammer, maar dat kan gebeuren. Meld je retour aan door een mail te sturen aan kristenvandenbrande@outlook.be en vermeld daarin je naam, ordernummer, product en met voorkeur (niet verplicht) ook de reden van retour. Vervolgens kun je de retour (op eigen kosten) terug sturen naar onderstaand postadres. Wij dienen de retour binnen 14 kalenderdagen ontvangen te hebben.

We zullen het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten op jouw rekeningnummer.

Retours mogen niet naar ons kantoor zelf gebracht worden of in onze brievenbus gestoken worden, deze is daar te klein voor. Al de retours MOETEN via post gebeuren!

Solden kunnen niet geretourneerd worden.

ADRES:
T.A.V. Beauty By Nature
Daalstraat 69/bus 3
1790 Affligem
België

LET OP: Vergeet bij aanmelding niet je ordernummer, product(en) en reden van retour te vermelden en een briefje met je naam bij in het pakketje te steken.

LET OP: item moet in nieuwstaat geretourneerd worden. Niet geopend, geen beschadiging

LET OP: solden kunnen NIET geretourneerd worden!